16 sentyabr – Xalqaro ozon qatlamini himoya qilish kuni

img84.jpgOzon qatlami Yer atmosferasining qismini tashkil qiladi va yuqori konsentratsiyadagi ozonni (O3) saqlaydi. Ushbu qatlam taxminan 93 foizdan 99 foizgacha quyoshning o‘tkir ultrabinafsha nurlarini yutadi. Agar bu qatlamdan ultrabinafsha nurlari to‘liq o‘tsa, Yerdagi hayotga yakun yasashi mumkin. Ozon qatlamining katta qisimi stratosferaning quyi ya’ni, Yer yuzasidan 10 dan 50 kmgacha bo‘lgan masofada joylashgan.

Ozon qatlami azot oksidi, atomar xlor va brom kabi ozod radikalli katalizatorlar tufayli yemirilishi mumkin. Vaholanki, vulqon aerozollari, xlor va brom konsentratsiyalarining so‘nggi o‘nyillikda xlorning organik birikmalarining ko‘p miqdordagi tashlamalarining hisobiga, ayniqsa, asosiy namunada sovutgich uskunalari, havo almashtirgich qurilmalari, yong’inga qarshi kurarshishda samarali bo‘lgan yong’in o‘chirish moddalarida, qishloq xo‘jaligidagi dezinfeksiya tadbirlarida va meditsina jihozlarini sterillashda ishlatiladigan aerozollarda, reaktivlarda va ko‘pchilik boshqa sohalardagi ishlatiladigan xlorftoruglerod (XFU) va bromxloruglerodlar kabi ozon yemiruvchi moddalarning tabiiy va sun’iy manbalari mavjud. Read the rest of this page »

16 сентября – Международный день защиты озонового слоя

1513036191.jpgОзоновый слой составляет часть атмосферы Земли и содержит высокую концентрацию озона (O3). Этот слой поглощает приблизительно от 93 до 99 процентов жесткого ультрафиолетового излучения Солнца, которое, пройдя через этот слой, положило бы конец жизни на Земле. Озоновый слой большей частью находится в нижней части стратосферы на расстоянии примерно от 10 до 50 км от поверхности Земли.

Озоновый слой может разрушаться свободнорадикальными катализаторами типа оксида азота (NO), гидроксила (OH), атомарных хлора (Cl) и брома (Br). Read the rest of this page »